Skip to main content

Misiune. Istoric

Prezentare generală

Departamentul Informaţional – Biblioteconomic ULIM (DIB) este unul dintre compartimentele de bază universitare, plasat în subordinea administrativă a Rectorului Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. DIB este parte integrantă a Sistemului Naţional de Biblioteci, funcţionând în cadrul universitar în baza principiului autonomiei profesionale, respectând prevederile stipulate în legislaţia în vigoare. 

Misiunea :

 • modelarea, dezvoltarea şi administrarea resurselor, serviciilor/produselor info – documentare în sprijinul studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socio–profesionale
 • dezvoltarea culturii informării şi a învăţării, bazată pe tehnici şi tehnologii informaţional/comunicaţionale moderne, formarea deprinderilor de învăţare continuă. 

Valorile generale: Activitatea DIB este fundamentată pe: utilizatori (studenţi, cadre didactico-ştiinţifice), personalul de specialitate,  în relaţiile cu aceştia fiind respectate accesibilitatea şi diversitatea, excelenţa şi calitatea, unitatea de opinii în comunitate îmbinată cu autonomia profesională, parteneriat şi colaborare, schimbarea şi inovaţia. 

Descriptor: Prin Informaţie – spre Cunoştinţe şi Cunoaştere.

Istoric

Departamentul Informaţional Biblioteconomic a fost constituit în anul 1992, odată cu fondarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM).

Parte integrantă a ULIM, dar şi a sistemului naţional informaţional-biblioteconomic, DIB a traversat următoarele etape de dezvoltare: 

 1. Constituirea şi dezvoltarea iniţială (anii 1992-1994; Caracteristicile etapei: crearea Bibliotecii, constituirea primelor colecţii, angajarea primilor bibliotecari, elaborarea primei concepţii de dezvoltare a Bibliotecii ULIM, structură funcţională liniară, prestarea serviciilor tradiţionale de bibliotecă).
 2. Consolidarea organizaţională şi funcţională (anii 1995-1996; Caracteristicile etapei: diversificarea instrumentelor de informare asupra colecţiilor, instituirea colecţiilor speciale – „Cărţi cu Autografe”, „Publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM” – constituirea filialei Asociaţiei Bibliotecarilor la ULIM,  transferul Bibliotecii în noile spaţii funcţionale din str. V. Pârcălab 52, participare la programul internaţional „Textbook Delivery to CEE Law Schools”, diversificarea formelor de servire informaţională – zile de informare, diseminarea selectivă a informaţiei, editarea lunară a  „Buletinului bibliografic a noilor achiziţii”)
 3. Modernizarea tehnologică a activităţii informaţional-bibliotecare (anii 1997-1999; Trăsăturile etapei: instituirea Depozitului Obligatoriu Universitar (experienţă inedită); iniţierea cataloagelor „Documente oficiale”, „Disertaţii şi autoreferate”, „Depozit Obligatoriu ULIM”; participare la Concursul naţional „Cel mai Bun Bibliotecar al anului 1997”; iniţierea colecţiei de biobibliografii „Universitaria”; implementarea proiectului „Automatizarea Bibliotecii ULIM” (sprijinit de Fundaţia Soros Moldova); crearea paginii WEB DIB; elaborarea şi promovarea proiectului Tempus-Tacis „Management Development for University Library”)
 4. Dezvoltarea infrastructurii funcţionale (anii 2000-2007; Distincţii ale etapei: realizarea proiectului Tempus-Tacis „Management Development for University Library” – acţiuni de instruire, mobilităţi, achiziţii documente etc.; reaşezarea organizatorică a Bibliotecii – atribuirea statutului de Departament Informaţional Biblioteconomic; inaugurarea noilor spaţii funcţionale – Sala Polivalentă de Lectură nr. 2, Sala de Lectură nr. 3 „Filologie Romano-Germanică”, Mediateca; elaborarea noii variante a paginii WEB DIB; iniţierea colecţiei „e-Portofolii educaţionale ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM”; diversificarea serviciilor informaţional-bibliotecare – campania „În sprijinul Absolvenţilor ULIM”, program „Grija pentru Noii Utilizatori”, SalonScientia; elaborarea primului Plan Strategic DIB)
 5. Repoziţionarea DIB în comunitatea universitară prin eficientizarea serviciilor inovaţionale  (anii 2008-2011; Trăsături ale etapei: crearea unui sistem eficient de comunicare profesională; instituirea master-class; elaborarea conceptului reuniunilor ştiinţifice, organizate de DIB; crearea Centrului de Limbă şi Cultură Chineză)
 6. Orientarea pentru diversificarea, personalizarea şi convergenţa serviciilor şi produselor informaţional-bibliotecare (anii 2012-2015; Aspecte esenţiale ale etapei: îmbunătăţirea parcului tehnic al DIB; extinderea utilizării tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale; diversificarea pachetelor informaţionale şi produselor bibliotecare; digitizarea produsului documentar universitar şi crearea Bibliotecii Digitale ULIM;
 7. Diversificarea/flexibilitatea ofertelor informaţionale (anii 2015-2019; elaborarea noii variante a paginii WEB DIB – trecerea la v. 2.0;integrarea în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia; promovarea/implementarea fenomenului Acces Deschis şi dezvoltarea pârghiilor acestuia; elaborarea ofertelor pentru indexarea revistelor instituţionale în baze de date internaţionale etc.;
 8. Augmentarea complexităţii şi interdisciplinarităţii activităţii personalului cu impact  asupra componentelor de bază a funcţionării instituţiei info-bibliotecare(2019-prezent; Aspecte esenţiale ale etapei: elaborarea proiectului de implementarea a noului soft de management de bibliotecă; implementarea noului soft de bibliotecă — DIB Search (modulul catalogare și OPAC); orientare pentru sporirea vizibilităţii rezultatelor cercetării universitare (Instrumentul Bibliometric Național), etc.

Serviciile prestate

 • Consultarea documentelor din colecţiile ştiințifice de bază
 • Împrumut de publicaţii la domiciliu
 • Împrumut interbibliotecar național
 • Colecții speciale (referințe, disertații şi autoreferate, cărţi cu autografe,  colecţii ale Ambasadelor, publicaţii editate sub egida ULIM)
 • Centrul de Informare a Uniunii Europene
 • Centrul de Informare şi Documentare ULIM
 • Diseminarea Selectivă a Informației
 • Rezervări de titluri solicitate pentru un interval de timp
 • Servicii la distanță (prin site, e-mail)
 • Acces la catalogul electronic
 • Acces la Biblioteca Digitală ULIM
 • Acces la baze de date licențiate
 • Servicii Internet (inclusiv WI-FI)
 • Servicii editoriale (identificarea CIP, ISBN, ISSN)
 • Servicii de informare şi cercetare bibliografică (furnizare de liste bibliografice, cercetări bibliografice, prezentări bibliografice, zile de informare)
 • Servicii de asistenţă şi îndrumare informaţională (identificarea publicaţiilor în catalog şi baze de date, formarea deprinderilor de căutare şi regăsire a informației, de utilizare corectă şi etică a informației, programe şi campanii de formare a culturii informației)
 • Servicii info-didactice (spații de comunicare în grup utilizând resursele documentare din colecțiile DIB; organizarea info-seminarelor şi practicumurilor)
 • Servicii culturale (marcarea evenimentelor informaționale, manifestări culturale, saloane şi expoziţii de publicații)