Skip to main content

Misiune. Istoric

Prezentare generală

Departamentul Informaţional – Biblioteconomic ULIM (DIB) este unul dintre compartimentele de bază universitare, plasat în subordinea administrativă a Rectorului Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. DIB este parte integrantă a Sistemului Naţional de Biblioteci, funcţionând în cadrul universitar în baza principiului autonomiei profesionale, respectând prevederile stipulate în legislaţia în vigoare. 

Misiunea :

 • modelarea, dezvoltarea şi administrarea resurselor, serviciilor/produselor info – documentare în sprijinul studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socio–profesionale
 • dezvoltarea culturii informării şi a învăţării, bazată pe tehnici şi tehnologii informaţional/comunicaţionale moderne, formarea deprinderilor de învăţare continuă. 

Valorile generale: Activitatea DIB este fundamentată pe: utilizatori (studenţi, cadre didactico-ştiinţifice), personalul de specialitate,  în relaţiile cu aceştia fiind respectate accesibilitatea şi diversitatea, excelenţa şi calitatea, unitatea de opinii în comunitate îmbinată cu autonomia profesională, parteneriat şi colaborare, schimbarea şi inovaţia. 

Descriptor: Prin Informaţie – spre Cunoştinţe şi Cunoaştere.

Istoric

Departamentul Informaţional Biblioteconomic (DIB) a fost constituit în anul 1992, odată cu fondarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova DIB şi a traversat următoarele etape de dezvoltare:

 • constituirea şi dezvoltarea iniţială (anii 1992-1994)
 • consolidarea organizaţională şi funcţională (anii 1995-1996)
 • modernizarea tehnologică a activităţii informaţional-bibliotecare (anii 1997-1999)
 • dezvoltarea infrastructurii funcţionale (anii 2000-2007)
 • repoziţionarea DIB în comunitatea universitară prin îmbinarea serviciilor inovaţionale cu cele tradiţionale (2008-2011)
 • orientarea pentru diversificarea, personalizarea şi convergenţa serviciilor şi produselor informaţional-bibliotecare (2012-2015)
 • augmentarea complexităţii şi interdisciplinarităţii activităţii personalului cu impact  asupra componentelor de bază a funcţionării instituţiei info-bibliotecare (resurse info-documentare, spaţii funcţionale, servicii/produse info-bibliotecare) (cu anul 2016)

Spaţii, resurse, servicii/produse

Spaţiile, resursele, serviciile şi produsele DIB sunt puse la dispoziţia studenţilor şi cadrelor didactico-ştiinţifice de la ULIM, acestea fiind disponibile şi pentru alte categorii – liceeni, specialişti din domeniul practic, funcţionari publici etc. Astfel, DIB pune la dispoziţia utilizatorilor resursele informaţionale:

 • fondul ştiinţific de bază (carte ştiinţifică, didactică, de referinţe)
 • colecţii, care suplimentează fondul de bază (periodice, disertaţii şi autoreferate, colecţii ale Ambasadelor  acreditate la Chişinău etc.)
 • Repozitoriul Instituţional ULIM integrează diverse categorii de publicaţii, destinate procesului educaţional: programe analitice, manuale şi monografii, articole din revistele ştiinţifice, teze de doctorat şi masterat şi alte surse
 • e-Platforma Cercetătorului – platforma oferă sprijin cercetătorilor în accesarea, evaluarea și utilizarea informației. Conținutul platformei este orientat pentru augmentarea culturii informației.
 • baze de date în sprijinul cercetării universitare şi învăţării – DIB oferă acces la baze de date internaţionale în cadrul Consorţiu-lui  Resurse Electronice pentru Moldova, în cadrul Centrelor de Informare UE şi ONU, constituite la ULIM, ale asociaţiilor internaţionale în care ULIM deţine statutul de membru etc.
 • Biblioteca Digitală — include textele integrale ale publicaţiilor din baze de date calitative şi expertizate, abonate de către DIB. La fel include ediţii electronice destinate învăţării şi cercetării, selectate din diverse portaluri, biblioteci digitale, baze de date cu acces gratuit etc.

DIB realizează o gamă diversă de servicii şi produse informaţional-documentare în sprijinul învăţării şi procesului de cercetare:

 • Servicii de documentare şi informare: consultarea documentelor în săli de lectură silenţioase şi de lucru în grup; împrumut de documente la domiciliu; servicii de referinţe tradiţionale şi on-line; acces Internet WI-FI în toate spaţiile funcţionale, la baze de date; împrumut electronic; catalog electronic (OPAC); activităţi cultural-ştiinţifice; înregistrări audio-video; imprimare şi scanarea materialelor
 • Sprijinirea procesului de publicare electronică a contribuţiilor documentare ale cadrelor didactico-ştiinţifice în reviste/baze de date internaţionale recenzate
 • Crearea şi asigurarea accesului la bazele de date instituţionale: Repozitoriul Instituţional ULIM, indexat în Registry of Open Acces Repositories la 3 martie 2016 (http://roar.eprints.org/cgi/roar_search/advanced?location_country=md&software=&type=&order=-recordcount%2F-date  e-Library (92.168.100.134/elibrary/)
 • Atribuirea sistemului CIP (Catalogare Înainte de Publicare) şi a codurilor de identificare a documentelor (ISBN, ISSN) pentru publicaţiile instituţionale şi de autor, elaborate/editate sub egida ULIM (în colaborare şi cu sprijinul Camerei Naţionale a Cărţii)
 • Sprijinirea procesului de includere a publicaţiilor instituţionale şi de autor în baze de date internaţionale, asigurarea prezenţei acestora în colecţiile bibliotecilor mari din lume (Biblioteca Congresului SUA, Biblioteca Naţională a României etc.)
 • Efectuarea cercetărilor info-metrice, contabilizarea bibliografică a publicaţiilor cadrelor-didactice universitare, a structurilor de cercetare universitară (impact – articole, sinteze prezentate în revistele, culegerile ştiinţifice universitare)
 • Asistenţă consultativă şi redacţională în procesul de elaborare a referinţelor bibliografice pentru studiile ştiinţifice şi didactice ale profesorilor şi studenţilor (proiecte/teze de licenţă şi masterat etc.)
 • Diseminarea selectivă a informaţiei bibliografice şi documentare în scopul informării operative asupra cadrului de reglementare în domeniul educaţiei şi cercetării, publicaţiilor utile achiziţionate de DIB, precum şi pentru economisirea timpului profesional al cercetătorilor (în formă de e-buletine, recomandări privind publicarea articolelor şi utilizarea bazelor de date etc.)
 • Programe, proiecte de dezvoltare a culturii informaţiei şi a învăţării continue: „Grija pentru Noii Utilizatori” (program anual, desfăşurat în perioada septembrie – decembrie);  Campania în Sprijinul Absolvenţilor ULIM (activitate complexă, destinată absolvenţilor ciclurilor licenţă şi masterat – organizată în perioada februarie –iunie); Salon „Scientia” (publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM – organizat tradiţional în perioada martie –aprilie); curs modular „Ştiinţa şi cultura informării” (facultatea de Litere, ciclul Licenţă, anul I); pachete de alfabetizare informaţională în formă de mini-cursuri, gen : „Cum se lucrează cu catalogul electronic”,  „Servicii  informaţionale on-line”, „Resurse WEB”,  „Cum se dezvoltă o temă de cercetare” etc.
 • Produse informaţionale şi promoţionale: catalog electronic; pagina WEB,  asigurarea prezenţei DIB în reţelele de socializare şi comunicare: Facebook, Slideshare, Youtube, Flickr;  colecţii de bibliografii: „Universitaria” (biobibliografii şi studii in honorem), „Studiorum” (publicaţii despre ULIM), „Scriptio” (publicaţii ale facultăţilor, institutelor de cercetare), „BiblioLatus” (dicţionare biobibliografice, publicaţii editate de DIB şi despre DIB) (în format tradiţional şi electronic); înregistrări bibliografice asupra publicaţiilor instituţionale şi de autor în Open Bibliographic Baza Date; e-buletine bibliografice şi documentare (asupra achiziţiilor lunare, serialelor abonate şi intrate in colecţii, tematice (library.ulim.md); e-expoziţii tematice, ale publicaţiilor cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM, achiziţii noi, valori bibliofile ; turul virtual al DIB; e-tutoriale, e-ghiduri informaţionale în sprijinul studenţilor şi cadrelor didactico-ştiinţifice şi altele
 • Integrarea componentei informaţionale în activităţile ştiinţifice şi culturale, programate şi  organizate de către structurile universitare – în formă de expoziţii de publicaţii, lansări şi prezentări de publicaţii, comunicări.